Dây curoa RECMF bản C

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa răng cưa RECMF bản C, dây đai răng cưa bản C hiệu Mitsuba, Bando.

Chúng có ký hiệu chữ số 9 ở đầu, 2 hoặc 3 số ở giữa chỉ kích thước theo hệ inch và chữ số 0 ở cuối. Ví dụ dây RECMF 9550 có chu vi là 50 inch, dây RECMF 91200 có chu vi 120 inch.

Dây curoa răng RECMF bản C có kích thước tiết diện tương đương dây curoa bản C trơn nên có thể dùng thay thế lẫn nhau.

Dây curoa răng RECMF bản C
Tiết diện dây RECMF bản C Mitsuboshi

Các mã dây curoa RECMF bản C công ty TNHH Hà Nội Belt đang cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước (inch) Kích thước (mm)
Dây curoa RECMF 9400 40 1016
Dây curoa RECMF 9410 41 1041.4
Dây curoa RECMF 9420 42 1066.8
Dây curoa RECMF 9430 43 1092.2
Dây curoa RECMF 9440 44 1117.6
Dây curoa RECMF 9450 45 1143
Dây curoa RECMF 9460 46 1168.4
Dây curoa RECMF 9470 47 1193.8
Dây curoa RECMF 9480 48 1219.2
Dây curoa RECMF 9490 49 1244.6
Dây curoa RECMF 9500 50 1270
Dây curoa RECMF 9510 51 1295.4
Dây curoa RECMF 9520 52 1320.8
Dây curoa RECMF 9530 53 1346.2
Dây curoa RECMF 9540 54 1371.6
Dây curoa RECMF 9550 55 1397
Dây curoa RECMF 9560 56 1422.4
Dây curoa RECMF 9570 57 1447.8
Dây curoa RECMF 9580 58 1473.2
Dây curoa RECMF 9590 59 1498.6
Dây curoa RECMF 9600 60 1524
Dây curoa RECMF 9610 61 1549.4
Dây curoa RECMF 9620 62 1574.8
Dây curoa RECMF 9630 63 1600.2
Dây curoa RECMF 9640 64 1625.6
Dây curoa RECMF 9650 65 1651
Dây curoa RECMF 9660 66 1676.4
Dây curoa RECMF 9670 67 1701.8
Dây curoa RECMF 9680 68 1727.2
Dây curoa RECMF 9690 69 1752.6
Dây curoa RECMF 9700 70 1778
Dây curoa RECMF 9710 71 1803.4
Dây curoa RECMF 9720 72 1828.8
Dây curoa RECMF 9730 73 1854.2
Dây curoa RECMF 9740 74 1879.6
Dây curoa RECMF 9750 75 1905
Dây curoa RECMF 9760 76 1930.4
Dây curoa RECMF 9770 77 1955.8
Dây curoa RECMF 9780 78 1981.2
Dây curoa RECMF 9790 79 2006.6
Dây curoa RECMF 9800 80 2032
Dây curoa RECMF 9810 81 2057.4
Dây curoa RECMF 9820 82 2082.8
Dây curoa RECMF 9830 83 2108.2
Dây curoa RECMF 9840 84 2133.6
Dây curoa RECMF 9850 85 2159
Dây curoa RECMF 9860 86 2184.4
Dây curoa RECMF 9870 87 2209.8
Dây curoa RECMF 9880 88 2235.2
Dây curoa RECMF 9890 89 2260.6
Dây curoa RECMF 9900 90 2286
Dây curoa RECMF 9910 91 2311.4
Dây curoa RECMF 9920 92 2336.8
Dây curoa RECMF 9930 93 2362.2
Dây curoa RECMF 9940 94 2387.6
Dây curoa RECMF 9950 95 2413
Dây curoa RECMF 9960 96 2438.4
Dây curoa RECMF 9970 97 2463.8
Dây curoa RECMF 9980 98 2489.2
Dây curoa RECMF 9990 99 2514.6
Dây curoa RECMF 91000 100 2540
Dây curoa RECMF 9960 96 2438.4
Dây curoa RECMF 9970 97 2463.8
Dây curoa RECMF 9980 98 2489.2
Dây curoa RECMF 9990 99 2514.6
Dây curoa RECMF 91000 100 2540
Dây curoa RECMF 91010 101 2565.4
Dây curoa RECMF 91020 102 2590.8
Dây curoa RECMF 91030 103 2616.2
Dây curoa RECMF 91040 104 2641.6
Dây curoa RECMF 91050 105 2667
Dây curoa RECMF 91060 106 2692.4
Dây curoa RECMF 91070 107 2717.8
Dây curoa RECMF 91080 108 2743.2
Dây curoa RECMF 91090 109 2768.6
Dây curoa RECMF 91100 110 2794
Dây curoa RECMF 91110 111 2819.4
Dây curoa RECMF 91120 112 2844.8
Dây curoa RECMF 91130 113 2870.2
Dây curoa RECMF 91140 114 2895.6
Dây curoa RECMF 91150 115 2921
Dây curoa RECMF 91160 116 2946.4
Dây curoa RECMF 91170 117 2971.8
Dây curoa RECMF 91180 118 2997.2
Dây curoa RECMF 91190 119 3022.6
Dây curoa RECMF 91200 120 3048

 

 

Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2