Dây curoa RECMF bản B

Dây curoa RECMF bản B dùng thay thế cho dây bản B trơn cùng kích thước.

Được sử dụng cho các loại ô tô chở khách, xe tải, tàu thuyền đánh cá, máy kéo…

Các mã dây curoa RECMF bản B chúng tôi hiện cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước (inch) Kích thước (mm)
Dây curoa RECMF 8200 20 508
Dây curoa RECMF 8210 21 533.4
Dây curoa RECMF 8220 22 558.8
Dây curoa RECMF 8230 23 584.2
Dây curoa RECMF 8240 24 609.6
Dây curoa RECMF 8250 25 635
Dây curoa RECMF 8260 26 660.4
Dây curoa RECMF 8270 27 685.8
Dây curoa RECMF 8280 28 711.2
Dây curoa RECMF 8290 29 736.6
Dây curoa RECMF 8300 30 762
Dây curoa RECMF 8310 31 787.4
Dây curoa RECMF 8320 32 812.8
Dây curoa RECMF 8330 33 838.2
Dây curoa RECMF 8340 34 863.6
Dây curoa RECMF 8350 35 889
Dây curoa RECMF 8360 36 914.4
Dây curoa RECMF 8370 37 939.8
Dây curoa RECMF 8380 38 965.2
Dây curoa RECMF 8390 39 990.6
Dây curoa RECMF 8400 40 1016
Dây curoa RECMF 8410 41 1041.4
Dây curoa RECMF 8420 42 1066.8
Dây curoa RECMF 8430 43 1092.2
Dây curoa RECMF 8440 44 1117.6
Dây curoa RECMF 8450 45 1143
Dây curoa RECMF 8460 46 1168.4
Dây curoa RECMF 8470 47 1193.8
Dây curoa RECMF 8480 48 1219.2
Dây curoa RECMF 8490 49 1244.6
Dây curoa RECMF 8500 50 1270
Dây curoa RECMF 8510 51 1295.4
Dây curoa RECMF 8520 52 1320.8
Dây curoa RECMF 8530 53 1346.2
Dây curoa RECMF 8540 54 1371.6
Dây curoa RECMF 8550 55 1397
Dây curoa RECMF 8560 56 1422.4
Dây curoa RECMF 8570 57 1447.8
Dây curoa RECMF 8580 58 1473.2
Dây curoa RECMF 8590 59 1498.6
Dây curoa RECMF 8600 60 1524
Dây curoa RECMF 8610 61 1549.4
Dây curoa RECMF 8620 62 1574.8
Dây curoa RECMF 8630 63 1600.2
Dây curoa RECMF 8640 64 1625.6
Dây curoa RECMF 8650 65 1651
Dây curoa RECMF 8660 66 1676.4
Dây curoa RECMF 8670 67 1701.8
Dây curoa RECMF 8680 68 1727.2
Dây curoa RECMF 8690 69 1752.6
Dây curoa RECMF 8700 70 1778
Dây curoa RECMF 8710 71 1803.4
Dây curoa RECMF 8720 72 1828.8
Dây curoa RECMF 8730 73 1854.2
Dây curoa RECMF 8740 74 1879.6
Dây curoa RECMF 8750 75 1905
Dây curoa RECMF 8760 76 1930.4
Dây curoa RECMF 8770 77 1955.8
Dây curoa RECMF 8780 78 1981.2
Dây curoa RECMF 8790 79 2006.6
Dây curoa RECMF 8800 80 2032
Dây curoa RECMF 8810 81 2057.4
Dây curoa RECMF 8820 82 2082.8
Dây curoa RECMF 8830 83 2108.2
Dây curoa RECMF 8840 84 2133.6
Dây curoa RECMF 8850 85 2159
Dây curoa RECMF 8860 86 2184.4
Dây curoa RECMF 8870 87 2209.8
Dây curoa RECMF 8880 88 2235.2
Dây curoa RECMF 8890 89 2260.6
Dây curoa RECMF 8900 90 2286
Dây curoa RECMF 8910 91 2311.4
Dây curoa RECMF 8920 92 2336.8
Dây curoa RECMF 8930 93 2362.2
Dây curoa RECMF 8940 94 2387.6
Dây curoa RECMF 8950 95 2413
Dây curoa RECMF 8960 96 2438.4
Dây curoa RECMF 8970 97 2463.8
Dây curoa RECMF 8980 98 2489.2
Dây curoa RECMF 8990 99 2514.6
Dây curoa RECMF 81000 100 2540
Dây curoa RECMF 8960 96 2438.4
Dây curoa RECMF 8970 97 2463.8
Dây curoa RECMF 8980 98 2489.2
Dây curoa RECMF 8990 99 2514.6
Dây curoa RECMF 81000 100 2540
Dây curoa RECMF 81010 101 2565.4
Dây curoa RECMF 81020 102 2590.8
Dây curoa RECMF 81030 103 2616.2
Dây curoa RECMF 81040 104 2641.6
Dây curoa RECMF 81050 105 2667
Dây curoa RECMF 81060 106 2692.4
Dây curoa RECMF 81070 107 2717.8
Dây curoa RECMF 81080 108 2743.2
Dây curoa RECMF 81090 109 2768.6
Dây curoa RECMF 81100 110 2794
Dây curoa RECMF 81110 111 2819.4
Dây curoa RECMF 81120 112 2844.8
Dây curoa RECMF 81130 113 2870.2
Dây curoa RECMF 81140 114 2895.6
Dây curoa RECMF 81150 115 2921
Dây curoa RECMF 81160 116 2946.4
Dây curoa RECMF 81170 117 2971.8
Dây curoa RECMF 81180 118 2997.2
Dây curoa RECMF 81190 119 3022.6
Dây curoa RECMF 81200 120 3048
Dây curoa RECMF 81210 121 3073.4
Dây curoa RECMF 81220 122 3098.8
Dây curoa RECMF 81230 123 3124.2
Dây curoa RECMF 81240 124 3149.6
Dây curoa RECMF 81250 125 3175
Dây curoa RECMF 81260 126 3200.4
Dây curoa RECMF 81270 127 3225.8
Dây curoa RECMF 81280 128 3251.2
Dây curoa RECMF 81290 129 3276.6
Dây curoa RECMF 81300 130 3302
Dây curoa RECMF 81310 131 3327.4
Dây curoa RECMF 81320 132 3352.8
Dây curoa RECMF 81330 133 3378.2
Dây curoa RECMF 81340 134 3403.6
Dây curoa RECMF 81350 135 3429
Dây curoa RECMF 81360 136 3454.4
Dây curoa RECMF 81370 137 3479.8
Dây curoa RECMF 81380 138 3505.2
Dây curoa RECMF 81390 139 3530.6
Dây curoa RECMF 81400 140 3556
Dây curoa RECMF 81410 141 3581.4
Dây curoa RECMF 81420 142 3606.8
Dây curoa RECMF 81430 143 3632.2
Dây curoa RECMF 81440 144 3657.6
Dây curoa RECMF 81450 145 3683
Dây curoa RECMF 81460 146 3708.4
Dây curoa RECMF 81470 147 3733.8
Dây curoa RECMF 81480 148 3759.2
Dây curoa RECMF 81490 149 3784.6
Dây curoa RECMF 81500 150 3810

Chúng tôi có 2 kho hàng lớn tại Tp. HCM và Hà Nội, đảm bảo giao hàng nhanh nhất, giá cả tốt nhất tới khách hàng. Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ 0345 871 791

Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2